Nascholingsoverzicht.nl

Masterclass "Spiritualiteit in de palliatieve zorg" 2019

Omschrijving en inhoud

5-daagse multidisciplinaire masterclass voor artsen, geestelijk verzorgers en verpleegkundigen niveau 5
4 dagen intern in de Zwanenhof te Zenderen (incl overnachtingen) en 1 dag in Rotterdam

De reguliere gezondheidszorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen verrichten al sinds jaar en dag zorg aan bewoners, patiënten en hun naasten rondom het levenseinde. Binnen en vanuit hospice(unit)s en oncologische centra kende de palliatieve zorg in Nederland de afgelopen jaren een razendsnelle ontwikkeling. Steeds meer wordt gezien dat de inzichten die daar ontwikkeld zijn ook toepasbaar zijn bij mensen die gaan overlijden als gevolg van andere aandoeningen dan kanker. De palliatieve zorgbenadering krijgt daardoor gerichter aandacht van zowel professionele zorgverleners als van hun organisaties. Sinds het ontstaan van locale Netwerken Palliatieve Zorg groeien op lokaal en regionaal niveau steeds meer verbinding en samenwerking rond de "palliatieve" patiënt en diens naasten.

De definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geldt daarbij als uitgangspunt. Deze definitie is de enige medische definitie waarin met nadruk aandacht gevraagd wordt voor SPIRITUELE zorg. Aandacht voor spiritualiteit is daarmee een verantwoordelijkheid van alle zorgverleners in hun contact met patiënten, bewoners of cliënten die geconfronteerd worden met hun levenseinde.

Binnen de zorgsector zijn geestelijk verzorgers bij uitstek deskundig op dit terrein. Het begrip spiritualiteit roept echter veel verschillende beelden bij de verschillende zorgverleners op, met als gevolg dat er weinig diepgaande uitwisseling is ontstaan. Vanaf 2010 is met de verschijning van de consensus based Richtlijn Spirituele zorg in Palliatieve Zorg (zie: Pallialine) er voor het eerst in Nederland een theoretisch en praktisch kader gegeven.
Deze richtlijn gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere zorgverlener, rekening houdend met een expertrol voor de geestelijk verzorger. Op veel plaatsen wordt op basis van dit document door zorgverleners gezocht naar mogelijkheden om de praktijk van een geïntegreerde en multidisciplinaire spirituele zorg te ontwikkelen.

Op veel symposia en scholingen over palliatieve zorg wordt aandacht aan spiritualiteit geboden, aanvankelijk was deze masterclass de enige gerichte nascholing op dit terrein. Vanuit de eigen ervaring van de deelnemers op het gebied van palliatief terminale zorg, stervensbegeleiding, rouwverwerking en geestelijke verzorging zoeken we naar een passende invulling van het begrip spirituele zorg in de huidige context van de Nederlandse gezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de (ondersteunende) expertrol van geestelijk verzorgers.

Op grond van evaluaties en verzoek van de deelnemers wordt deze cursus sinds 2013 als multidisciplinaire cursus aangeboden.


Programmering
Datum Tijd
Woensdag 7 februari 2018tot 15:30
Maandag 4 februari 20199:00
Woensdag 25 september 20199:00 - 17:00
Aaneengesloten periode
Sprekers en programma

https://www.leerhuizenpalliatievezorg.nl/agendaLijst.html?opleiding=279250

 

Het programma wordt geleid door:

Joep van de Geer,
geestelijk verzorger, consulent en onderzoeker spirituele zorg in de palliatieve zorg in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). (per september 2018) geestelijk verzorger en onderzoeker spirituele zorg Academisch Hospice Demeter, Bilthoven, en kennismakelaar zingeving en spiritualiteit in zorg en welzijn bij Agora, Bunnik.

Overige docenten:

 

• Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg en spiritualiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en auteur van de Richtlijn Spirituele zorg
• Erhard Weiher, geestelijk verzorger aan het universitair ziekenhuis in Mainz en auteur van diverse boeken over spiritualiteit in de zorg. Weiher kreeg voor zijn werk in najaar 2006 een eredoctoraat van de Universiteit van Mainz aangeboden.
• Frans Baar, specialist ouderengeneeskunde en consulent palliatieve zorg.
• Saskia Theunissen, oncologieverpleegkundige, hoogleraar hospicezorg, voorzitter Expertisecentrum palliatieve zorg UMC Utrecht en directeur academisch Hospice Demeter.

 

Organisatie
Doelgroepen
Competenties
Prijs
Kosten incl overnachtingen en diners € 1650,00
Accreditatie
Aanmelden
Website